Napište nám

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2011  |  .pdf verze

| Úvod | Slovo starosty | Lesní hospodářství | Farní úřad | TJ Sokol Březová | OS Kopretina | OS Dúbrava |

| Kalendář kulturních akcí 2012 | Vítání občánků, ostatní | Studie víceúčelové haly | Závěrečná fotostrana |

Lesní hospodářství

Zpravodaj 12 / 2011

Zpravodaj 12/2011, úvodní strana Slovo starosty, str. 2
Lesní hospodářství, str. 3, 4 Farní úřad, str. 5, 6
TJ Sokol, str. 7 OS Kopretina, str. 8
OS Dúbrava, str. 9 Kultura, str. 10
Studie víceúčelové haly, str. 11 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2010

V současném období bude organizační složka státu, která je zřízena ministerstvem zemědělství ČR zřizovací listinou Č. J. 27819/ 2011 – 3030, tj. ústav pro hospodářskou úpravu lesů (UHÚL) Brandýs nad Labem, pobočkou Kroměříž, provádět údržbu Oblastních plánů rozvoje lesů před obnovou lesních hospodářských plánů (LHP).

Předkládáme Vám dnes přehled a historii právní úpravy lesního hospodářství. Platnost našeho LHP končí rokem 2013.
Přehled je čerpán přímo z lesního zákona – Zákon v teorii a praxi od Jiřího Staňka.

Stručný přehled o historii právní úpravy lesního hospodářství na území České republiky

Právní úprava lesního hospodářství na území dnešní České republiky prošla dlouholetým vývojem v závislosti na historickém stupni vývoje společensko  ekonomických vztahů a podmínek a s tím souvisejícím víceméně trvalým úsilím o právní zabezpečení hospodaření v lese a ochrany lesa.

První historicky doložené právní úpravy nakládání s lesy sahají až do 14. století (Chebský lesní řád z roku 1379), měly však omezenou lokální působnost nebo byly jako jednotlivá dílčí ustanovení součástí jiných právních předpisů. Poslední lesní řády byly v Čechách a na Moravě vydány v roce 1754 (ve Slezsku v roce 1756).

Tyto řády obsahovaly již značná omezení vlastníků lesů v jejich nakládání s lesem, jmenovitě u městských, zádušních, fundačních a poddanských lesů obsahovaly ustanovení o způsobu těžeb dříví, o pasení, lesních cestách, pálení uhlí a vyklizování pasek. Obsahovaly také určitá ustanovení o ochraně a pěstování lesů a stanovovaly velmi přísné tresty na penězích nebo na svobodě.

První opravdu ucelená právní úprava lesního hospodářství byla provedena až vydáním císařského patentu ze dne 3. prosince 1852, číslo 250 ř. z., kterým byl vydán lesní zákon.
Šlo o podrobný, systematický, moderně koncipovaný právní předpis, který přinesl ustanovení o lesním hospodaření (včetně ochrany lesní půdy a povinnosti do pěti let zalesnit vykácené části lesa), o dopravě lesních plodin,  o ochraně před lesními požáry a před škodami působenými hmyzem, o službě k ochraně lesů, o přestupcích proti bezpečnosti lesního majetku, o úřadech zřízených k vyšetřování a trestání těchto přestupků a ustanovení o náhradě škod způsobených na lesích.

Prováděcí nařízení k lesnímu zákonu bylo vydáno až v roce 1873, přičemž některá ustanovení zákona byla prakticky provedena ještě mnohem později (např. § 22 o ustanovení odborných hospodářských správců /lesních hospodářů/ bylo v České republice provedeno až v roce 1911).

K lesnímu zákonu a k předpisům vydaným na jeho základě patřily i některé samostatné zemské zákony, upravující různé poměry související s hospodařením v lesích – například v Čechách zákon číslo 11/1893 Čes. Z. z., o dohledu nad hospodářstvím v lesích obecních, na Mor. Z. z., o zalesňování obvodu Horní (Vsetínské) Bečvy, dále zákon číslo 93/1883 ř. z., o očišťování lesů od cizích zákličků (enkláv) a zaokrouhlení lesních hranic, zákon číslo 117/1884 ř. z., o opatřeních k neškodnému svádění horských vod a další.

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byl rakouský lesní zákon převzat a postupně pouze doplňován dílčími právními předpisy, z nichž stojí za záminku zejména zákon číslo 82/1918 Sb., o prozatímní ochraně lesů, který byl nahrazen zákonem číslo 37/1928 Sb., o zatímní ochraně lesů, vládní nařízení číslo 170/1933 Sb., o mimořádné úpravě těžby dřeva a o úpravě lesního dřevařského hospodářství.

V letech 1939 až 1945 vyšla celá řada právních předpisů, týkajících se hlavně válečného hospodaření se dřevem a výše těžby dřeva, například vládní neřízení číslo 224/1941 Sb., o těžbě dřeva, vládní nařízení číslo 325/1942 Sb., o zalesňování pozemků, které nejsou plně výnosné a další.

Rakouský lesní zákon zůstal základním právním předpisem upravujícím hospodaření v lesích na území Čech a Moravy
i po roce 1945. Vedle toho byly vydány některé zákony, které se dotýkaly lesního hospodářství nebo ochrany lesů, například zákon číslo 206/1948 Sb., o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků, dále zákon číslo 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství, vod a vodních děl, zákon číslo 65/1950 Sb., o hospodaření lesními semeny a sazenicemi, zákon číslo 66/1951 Sb., o odborné správě lesů, vyhláška číslo 75/1958 Ú. L., o hospodářské úpravě lesů a další.

Po roce 1945, resp. po roce 1948, byly také vydány první právní předpisy, jejichž účelem bylo mimo jiné i postupné soustřeďování lesů do vlastnictví státu.
Tak byl vydán zákon číslo 279/1949 Sb., o finančním hospodaření, kterým bylo zrušeno tzv. obecní kmenové jmění a bývalý obecní majetek (vč. lesů) se stal majetkem národním. Vládním nařízením číslo 90/1950 Sb., o správě národního majetku národními výbory, a číslo 124/1951 Sb., o organizaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví, byly vytvořeny právní předpoklady pro začleňování bývalých obecních a později národními výbory spravovaných lesů do správy státních lesů.

Rakouský lesní zákon číslo 250/1852 ř. z., doplněný celou řadou dílčích právních předpisů, platil na území dnešní České republiky až do konce roku 1960. V této době již nevyhovoval a ani nemohl vyhovovat novým společenským a hospodářským podmínkám. S účinností od 1. ledna 1961 byl nahrazen zákonem číslo 166/1960 Sb., o lesním hospodářství (lesní zákon).

Tento lesní zákon přinesl novou komplexní právní úpravu lesního hospodářství, odpovídající tehdejším společenským, politickým a ekonomickým podmínkám, odstranil dosavadní právní dualismus (jiný lesní zákon platil na území Čech a Moravy, a jiný – „uherský“ zákonný článek XXXI/1879 – platil na území Slovenska) a sjednotil lesní právo na území tehdejší Československé socialistické republiky.

Vymezil pojem „lesní fond“, rozšířil odbornou správu na všechny lesy, které nebyly ve správě tehdejších státních organizací lesního hospodářství, rozdělil všechny lesy na lesní hospodářské celky, stanovil pro všechny vlastníky lesů povinnost hospodařit podle schválených lesních hospodářských plánů a vytvořil předpoklady pro započetí socializace lesů. K provedení lesního zákona byla tehdejší Ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství vydána vyhláška číslo 17/1961 Sb.

Také lesní zákon z roku 1960 přestal postupně vyhovovat dosaženému stupni vědeckotechnického a ekonomického rozvoje, ale zejména tehdejším záměrů státu dokončit socializaci lesů. Proto byl s účinností od 1. ledna 1978 nahrazen novou právní úpravou, kterou tvořil zákon číslo 61/1977 Sb., o lesích, a zákon číslo 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

V duchu tehdejšího státoprávního uspořádání byl zákon číslo 61/1977 Sb., o lesích, zákonem s federální působností, zatímco zákon číslo 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, byl zákonem tehdejší České národní rady a platil tedy pouze na území tehdejší České socialistické republiky. Republikovou působnost měly také vyhlášky vydané k provedení obou zákonů.

Zákon číslo 61/1977 Sb., o lesích, si vytkl za cíl dokončit socializaci lesů. Založil institut práva užívání lesních pozemků k zajištění lesní výroby a ostatních funkcí lesů. Toto právo bylo bezplatné a časově neomezené a bylo spojeno s přechodem vlastnictví lesních porostů na lesních pozemcích, užívaných tehdejšími státními organizacemi lesního hospodářství, na stát (u lesních pozemků užívaných zemědělskými družstevními organizacemi do vlastnictví družstva.

Vedle toho zákon o lesích vytvořil předpoklady pro vytváření tzv. ucelených lesních částí, zpřísnil ochranu lesního půdního fondu a vymezil kategorizaci lesů. Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství upravil zejména právo obecného užívání lesů občany, hospodaření v lesích a jejich ochranu, postavení lesní stráže, organizaci a lesní výkon státní správy lesního hospodářství a pokuty za nedodržení zákonem stanovených povinností.

K provedení zákona číslo 61/1977 Sb., o lesích, a zákona číslo 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, byly vydány vyhlášky číslo 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni (novelizovaná vyhláška číslo 121/1992 Sb.), číslo 98/1977 Sb., o lesní stráži, číslo 99/1977 Sb., o postupu při ochraně lesního půdního fondu, číslo 12/1978 Sb., o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti, číslo 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesní hospodářské plánování, a dodatečně i vyhláška číslo 248/1993 Sb., o zakládání a obnovování lesních porostů.

Po roce 1989, který přinesl zásadní změny společensko ekonomických a politických poměrů v České republice, spojené mimo jiné i s obnovou vlastnických a užívacích práv původních vlastníků k nemovitostem, tedy i k lesům, bylo přistoupeno k přípravě nové právní úpravy lesního hospodářství. Mimoto byla zákonem číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zrušena ustanovení § 12 až § 19 zákona číslo 61/1977 Sb., o lesích, jako nezbytný předpoklad obnovení vlastnických a užívacích práv původních vlastníků lesů.

Nová právní úprava lesního hospodářství, kterou přináší zákon číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a předpisy vydané k jeho provedení, navazuje na bohatou tradici právních předpisů o lesích a o hospodaření v lesích a je další čerstvě napsanou kapitolou této bohaté historie, i když sama ještě není historií, ale živým právním předpisem současnosti.
Útopčelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les o obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
Náplň a jeho uskutečňování je povinností každého lesního odborného hospodáře.


 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková | Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.
Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web
(c) 2008 - 2011 Obec Březová, design: DSJ