Napište nám

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2011  |  .pdf verze

| Úvod | Slovo starosty | Lesní hospodářství | Farní úřad | TJ Sokol Březová | OS Kopretina | OS Dúbrava |

| Kalendář kulturních akcí 2012 | Vítání občánků, ostatní | Studie víceúčelové haly | Závěrečná fotostrana |

Farní úřad

Zpravodaj 12 / 2011

Zpravodaj 12/2011, úvodní strana Slovo starosty, str. 2
Lesní hospodářství, str. 3, 4 Farní úřad, str. 5, 6
TJ Sokol, str. 7 OS Kopretina, str. 8
OS Dúbrava, str. 9 Kultura, str. 10
Studie víceúčelové haly, str. 11 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2010

Na návštěvě v Betlémě

„A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“
Takto jsou zachycena slova proroka Micheáše v jeho knize sepsané – jen považme – více jak 700 let před narozením Božího Syna.

Vstoupit dnes do Betléma není vůbec jednoduché. Jen v organizované skupině pod pátravým pohledem izraelského vojáka. S automatem v ruce prochází autobusem a ujišťuje se, že zde není nic, co by nějak souviselo s arabským nepřátelstvím proti izraelskému státu. Pak pokyn rukou a autobus v pomalé jízdě prokličkuje mezi betonovými zátarasy, a potom skrz otevřená železná vrata na druhou stranu sedmimetrové betonové zdi.

Jen tak lze překonat neprodyšnou hradbu oddělující izraelské Židy od obyvatel Betléma, muslimských a křesťanských Arabů, kteří nepokrytě dávají najevo, že stát Izrael jim nic neříká.

Město, velké asi jako naše okresní, na evropský vkus moc krásy nepobralo, takže běžný turista by ani neměl co obdivovat. Z hospodářského hlediska bezvýznamné, přeplněné uprchlíky z nešťastných arabsko izraelských válek minulých desetiletí.
A přesto je světoznámé, ve vánoční čas vzpomínané na všech kontinentech, cílem tisíců poutníků taktéž ze všech koutů světa. Stále proudí přes zátarasy a železnou bránu stovky a tisíce křesťanů, aby se alespoň jedenkrát za život mohli pohledem, a třeba i dlaní dotknout jednoho z nejposvátnějších míst na světě.

HIC DE  VIRGINE  MARIA  IESUS  CHRISTUS  NATUS  EST.
Do kruhu vytepaný latinský nápis obtáčí stříbrnou hvězdu zapuštěnou do mramorových dlaždic a latinsky hlásá, že „Zde z Panny Marie se narodil Ježíš Kristus“.
Dostat se až sem vyžaduje další dávky trpělivosti. Hledat basiliku Narození Páně podle nápadného vzhledu, věží apod., jak jsme zvyklí my v Evropě, bylo by bez úspěchu.

Na hlavním náměstí v centru města mezi starobylými zdmi masivních historických staveb, je stejně masivní, a tudíž pro poutníka nenápadná budova. Jiná je snad v tom, že v průčelí je patrný obrys vstupního portálu, avšak pečlivě zazděný. Jen v rohu malý vchod, spíš otvor, který návštěvníka nutí ohnout záda, aby se dalo projít. Je to památka na těžké doby, kdy muslimové provokativně vjížděli do chrámu i na koni. Proto takové opatření.

Basilika Narození Páně je nejstarší dochovanou křesťanskou stavbou v celém Izraeli. Přečkala všechny ničivé nájezdy, které Svatou zemi sužovaly od nepaměti. Podle legendy kdysi její průčelí zdobila mozaika klanění Tří králů. Jejich postavy měly na sobě roucha podobná těm, do jakých se oblékali barbarští nájezdníci. Byli z toho tak překvapeni, že basiliku ušetřili. Tak tu stojí už 17 století.

Chrám je ve správě řecké ortodoxní (pravoslavné) církve. Jeho výzdoba je pro katolíka nezvyklá. Monumentální ikonostas – stěna složená ze vzácných ikon – odděluje hlavní loď od prostoru pro kněze. V boční lodi stojí dlouhá řada poutníků. Nad pořádkem bdí příslušníci „turistické policie“. Hodinu – dvě musí poutník vystát, než sestoupí po vyšlapaných schodech do krypty pod hlavním oltářem. V ní skromně u skalní stěny oltářní stůl a pod ním mramor a už zmiňovaná stříbrná hvězda. Zde je to místo, kde „přišla Boží láska na svět“.

Lidé stojí, klečí, některým stékají slzy dojetí, někteří se natahují do malého prostoru pod oltářním stolem, aby hvězdu políbili nebo se jí alespoň dotkli. Najednou se svět zdá být jiný. Betonová zeď, zátarasy, železná vrata, jak je to všechno malicherné v porovnání s událostí, která určila další běh světa a celého vesmíru. Boží Syn se zde narodil jako člověk, abychom všichni našli svou lidskou důstojnost. Abychom našli k sobě navzájem cestu.

Proti zlobě a násilí se stavějí zátarasy. Vyvolá to však další zlobu a násilí. Krátkozraké lidské řešení. Je zde také jiná cesta – láska, která se obětuje a vzdává se všeho pro druhé. Boží velkorysé řešení. Ježíš Kristus ponížil sám sebe. Nezapomenutelně. Zve k následování. Lidé stále proti sobě bojují a nechápou, že bojují proti vlastnímu lidství. Zahazují svůj život ve jménu něčeho, co stejně končí v zapomnění minulosti. Bůh se stal člověkem, aby nám daroval život plný trvalé radosti.

topVždyť opravdová radost člověka je v tom, že našel své místo v Bohu. Takto neskončí v zapomnění minulosti, ale začne žít trvalý život v radostné a nekončící přítomnosti.

P. Vojtěch Daněk


Betlémské světlo

Než se přišlo na to, že lze užívat elektrické světlo, svítilo se plamenem. V temné kryptě Basiliky Narození v Betlémě svítí dnes pochopitelně elektrické žárovky. Těžko si lze představit, že předtím po celá staletí byla v tom malém prostoru stálá temnota. Jen nad stříbrnou hvězdou v dlažbě svítily slabé plamínky ozdobných olejových lamp na posvátné místo Kristova narození. Lampy tam visí dodnes a bdělí správci – řečtí mniši – doplňují olej. Světlo olejových lamp však v tom elektrickém zcela zaniká.

Aby vyniklo a dalo zaznít svému poselství, o to se už dvě desítky let starají rakouští skauti. Jejich delegace v době adventní přenese plamínky betlémských lamp v kryptě basiliky do svých luceren a roznese světlo po celém křesťanském světě. Poutník v basilice s dojetím hladí stříbrnou hvězdu, ale pro jasné světlo elektrických žárovek nevnímá plamínky ozdobných lamp. Každý však kdo přinese betlémské světlo do svého domova, může v podvečerním přítmí vlastní domácnosti s celou rodinou vnímat jas toho světla, za které se prohlásil Kristus:
„Já jsem světlo světa. Kdo věří ve mně, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo věčného života.“

Také letos bude několik dní před Štědrým večerem zářit betlémské světlo v našem kostele i na prosklené verandě fary. Je pro všechny. Můžete si ho vzít, kolik chcete. topNeubude ho, jako neubývá Boží lásky, která je pro každého, která je darem, která je zadarmo a neměla by být nadarmo.

P. Vojtěch Daněk


Vánoční bohoslužby na Březové

Sobota 24.12.
24.00 půlnoční


Neděle 25.12.
7.30
9.30
14.00 svátostné požehnání


Pondělí 26.12.
7.30
9.30


Sobota 31.12.
16.00


Neděle  01.01.
7.30
9.30


 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková | Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.
Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web
(c) 2008 - 2011 Obec Březová, design: DSJ