mesic3d

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, prosinec 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | O Janáčkovi z Březové |

| Spjevulenky | OS Kopretina | Jaternica 2009 | Výlov rybníka | Lesní hospodářství |

| Kulturní akce r.2010 | Fotostrana - vítání občánků | Inzerce |

Informace z obce

Zpravodaj 12 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
TJ Sokol Březová O Janáčkovi z Březové

O našich kyselkách v minulosti i současnosti

V publikaci Za studánkami Bílých Karpat, autorek Bartošíková A., a Holečková M., rok vydání 2006, str. 74 a 75, autorky o kyselkách v katastru naší obce uvádějí:
,,Skutečně – cesta k nim je lemována množstvím odpadků, takže i před pořízením snímků musíme nejprve prostranství kolem studánek trochu ,uklidit‘. Pokud mi dobře slouží paměť, bylo toto místo lépe udržované.“

A dále…. ,,Původně jsem věřila, že tato studánka ozdobí obálku naší knihy. Ale jisté je, že jsme cestou Bílými Karpatami poznali hezčí.“

Po přečtení tohoto článku vyvstala otázka, zda půjde napravit reputace o našich kyselkách, které dříve několikrát navštívil Leoš Janáček a které hojně dodnes navštěvuje mnoho místních i přespolních turistů. Vždyť by byla škoda, aby tato významná prameniště zanikla kvůli lidskému nezájmu.

V roce 2008 obec nechala vyčistit okolí minerálních pramenů od odpadků, vyřezat křoví a vytvořila zde odpočinková místa.
V roce 2009 jsme oslovili hydrogeologickou firmu, která na těchto pramenech pracovala už v roce 1994, s žádostí o odbornou pomoc při úpravě pramenů.

Pod odborným dohledem byla v měsíci květnu a červnu provedena kombinovaná mechanicko-chemická regenerace slaného minerálního pramene, který se nachází u potoka, směrem na hranice se Slovenskem. Kamerovým systémem byl zjištěn současný stav vrtu, poté byla zahájena mechanická regenerace vrtu.

Vrt byl chemicky vyčištěn od sedimentů. Při čištění vrtu byly vyplavovány PET láhve, kamení a jiný odpad, který napomáhal k zániku tohoto pramene.

Vrt se podařilo prohloubit do hloubky 68,3 m a byla na něj nainstalována ruční pumpa STANDARD  II, která slouží k hygienickému odběru této slané minerální vody.

Obnova spodní kyselky

V září 2009 byla zbudována pramenní jímka na místě tzv. spodní kyselky.  Jímka byla vyhloubena na 1,3 metru. Jímka se upravila skružemi, štěrkem a jílem. Ve skruži je nyní nainstalován nerezový záchytný zvonek tak, aby nedocházelo  ke kontaktu s možnou kontaminací z povrchu terénu a je sveden do koryta potůčku, který tudy protéká.

Březovské kyselky se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice a patří k našim cenným zajímavostem v obci. Proto se musíme starat o jejich dobrý stav a udržovat je čisté, aby tyto prameny byly zachovány i pro další generace.

Spjevulenky OS Kopretina
Jaternica 2009 Výlov rybníka
top
Lesní hospodářství Kulturní akce r.2010
Fotostrana - Vítání občánků
Zpravodaj 12 / 2009

Poplatky za svoz TDO, vodné, stočné a psy

Svoz tuhého domovního odpadu:
za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci
374,- Kč/rok/osoba, na jednu domácnost se platí maximálně za tři osoby. Splatnost je do 31.3. a do 30.9.

Za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:
374,- Kč/rok. Splatnost poplatků je do konce června příslušného roku.

Stočné:
za každou fyzickou osobu poplatek činí 58,5 Kč/půl rok/osoba.

Vodné: činí 11,- Kč/m3.

Poplatek ze psa činí 50,- Kč/rok a za každého dalšího psa 100,- Kč.


Občané jsou povinni přinést na Obecní úřad stav vodoměru a tyto poplatky uhradit do daných termínů.
Vyhláška č. 8 ze dne 30.10.2004 o místních poplatcích je vyvěšena na úřední desce ve vestibulu na OÚ.top

Podle novely zákona o DPH č. 302/2008Sb. ze dne 17.července 2008 je obec povinným plátcem DPH. Plátcovství pro občany se vztahuje na palivové dříví, vodné a stočné ve výši 9%.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ