Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, říjen 2010

| Úvod, volební program Sdružení nezávislých kandidátů Březová | Lesní hospodářství | Farní úřad |

| ZŠ a MŠ | Naši jubilanti - fotostrana | TJ Sokol Březová | Užovka stromová | Závěrečná fotostrana |

Vážení spoluobčané

Zpravodaj 10 / 2010

Úvodní strana + její pokračování (str. 1 - 3) Lesní hospodářství, str. 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6
Jubilanti, fotostrana, str. 7 FS Dúbrava, str. 8

foukáni ze strnišť, deštivé počasí a studený ranní vzduch je předzvěstí přicházejícího podzimu. Chladný měsíc září ukončil dětem prázdniny a dospělým období dovolených a odpočinku.

Dětem nastaly povinnosti se školní docházkou a to letos po 34 letech opět do základní devítileté školy, kterou se nám podařilo znovu obnovit během tohoto volebního období.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat řediteli naší školy PaedDr. Ludvíkovi Zimčíkovi, který je jak průkopníkem, tak i samotným realizátorem této myšlenky. Naše děti již nebudou muset za vzděláním dojíždět do okolních obcí.
Děti ušetří čas a brzké ranní vstávání a rodiče ušetří výdaje na cestovné a starost o děti na cestách.

A tak jak dětem skončily prázdniny, tak se blíží i konec volebního období. Proto bych chtěl poděkovat stávajícímu zastupitelstvu za dosavadní činnost a zároveň popřát všem dalším kandidátům hodně štěstí ve dnech 15. -16. října 2010, kdy proběhnou v naší obci nové komunální volby.

O Vaši přízeň se budou ucházet noví kandidáti do zastupitelstva obce. Takže jaká bude další budoucnost naší obce, záleží jen a jen na vás.
Domnívám se, že je mou povinností zmínit se i o volebním programu a jeho plnění.

Volební program 2006 -2010 a jeho plnění
Sdružení nezávislých kandidátů Březová

TJ Sokol Březová, str. 9 - 10 Užovka stromová, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Zkrášlení obce

• Výsadba okrasných dřevin a vytvoření odpočinkových zón, zejména v místech, které jsou zanedbávány
•• Nově jsme osázeli květinami 10 míst v obci a vytvořili jsme 13 odpočinkových zón i v okolí obce.


Zajištění čistoty a pořádku v ulicích obce

• Dostatek odpadkových košů a kontejnerů, hlavně jejich pravidelný odvoz.
• Zajištění odvozu popelnic z nedostupných míst v zimních měsících.
• Pravidelný úklid a údržba veřejných prostranství (trávníků, chodníků a cest).
••Do doby dobudování sběrného dvora, jsme zajistili navýšení počtu kontejnerů na plasty a sklo a snažíme se o jejich pravidelný odvoz.
•• V zimních měsících zajišťujeme pravidelný svoz popelnic z nedostupných míst.
•• Celoročně provádíme pravidelný úklid chodníků a komunikací, včetně kosení trávních porostů.
       


Údržba chodníků a místních komunikací

• Celoroční zajištění průjezdnosti všech místních komunikací, zejména v zimním období.
• Následný úklid zimního posypu.
• Údržba a oprava stávajících chodníků a cest, včetně jejich dobudování.
•• Zajistili jsme pravidelnou údržbu místních komunikací
•• S příchodem jara každoročně provádíme pravidelný úklid chodníků a komunikací po zimní údržbě.
•• Postupně zajišťujeme výstavbu a údržbu chodníků a komunikací v obci.Vybudování důstojného vstupu na místní hřbitov

• Úprava umístnění nevzhledného kontejneru u hlavní brány.
• Umístnění kontejneru pod úrovní terénu, pro snadnější manipulaci s odpadem a jeho pravidelný odvoz.
• Oprava a dobudování oplocení hřbitova a rekonstrukce chodníku.
•• Umístili jsme kontejner k márnici pod úroveň terénu, s pravidelným odvozem.
•• Celý hřbitov jsme oplotili, osvětlili, osadili novými branami, vybudovali jsme nové chodníky a zřídili jsme nová odpočinková místa s odběrem vody.top
 


Zřízení sběrného dvora

• Možnost ukládání odpadu v průběhu celého roku.
• Zavedení likvidace zahradního odpadu, zejména v jarních měsících.
• Následné vybudování obecní kompostárny.
Zřídili jsme nový sběrný dvůr, včetně komunitního kompostování s možností ukládání všech druhů odpadů po celý rok.Pomoc občanům v těžkých životních situacích

• Pokud se najdou v obci zájemci o ubytování v penzionu pro přestárlé osoby, vybudování penzionu podle potřeb, s možností přístavby.
• Zajištění péče pomocí pečovatelské služby.
•• V tomto bodě je zajištěna spolupráce s pečovatelskou službou v Uherském Brodě a navázali jsme novou spolupráci s oblastní charitou Uherský Brod.Využití dotací z Evropské unie

• V rámci získání dotací máme zájem o rekonstrukci místního vodovodu, znovuzavedení kulturního domu, výstavbu bazénu pro děti a mládež atd.
•• dotace z Evropských fondů jsme zatím žádali pětkrát a z toho nám bylo dvakrát vyhověno při výstavbě sběrného dvora a komunitního kompostování v celkové hodnotě 15 milionů korun.
•• Na výstavbu bazénu jsme vykoupili pozemky a nechali zpracovat studii pro projektovou dokumentaci.  Realizace by měla proběhnout v roce 2011-2013Lékařská služba

• Zavedení ordinačních hodin obvodního lékaře, jeden den v týdnu již od rána, hlavně z důvodu odběru krve.
•• Tento bod se nám nedaří plnit z důvodu nezájmu obvodního lékaře.Zřízení nových pracovních míst

• Z důvodu výše jmenovaných aktivit zřídíme nová pracovní místa na jejich realizaci.
•• V tomto volebním období jsme přijali celkem čtyřicet dva zaměstnanců z toho několik opakovaně na sezónní práceKromě plnění volebního programu jsme:

• pořídili obecní ordinaci zubního lékaře
• zrekonstruovali sociální zařízení v budově obecního úřadu
• zrekonstruovali budovu fotbalových šaten a rozšířili fotbalové hřiště
• zrekonstruovali zasedací místnost obce
• vykoupili a zrekonstruovali na památkový domek budovu čp. 115 v centru obce
• vybudovali historicky první park a skanzen ve středu obce
• vybudovali přístřešek pro kočárky u budovy obce
• nakoupili techniku potřebnou k provozování nejen vodovodu a kanalizace
• rozšířili ZŠ z pětiletky na devítiletku
• postavili podium, nakoupili párty stany a pivní sety pro podporu kultury v obci
• finančně podpořili veškeré kulturní akce
• upravili prostory v MŠ se samostatným vchodem a přístupovým chodníkem
• provedli úpravy bytovky č.p. 186 (stará pošta), vedoucí ke snížení vlhkosti

Toto zastupitelstvo, za pomoci všech pracovníků na veřejně prospěšné práce udělalo v tomto volebním období topmnoho pro zkvalitnění života v obci ve všech směrech. Takže poděkování patří také všem, kteří se jakkoliv podíleli na rozvoji naší obce ve volebním období 2006-2010.

Josef Trecha, starosta obce Březová

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ