Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, září 2009

| Úvod | Informace z obce | Farní úřad | ZŠ a MŠ | Lesní hospodářství | O původu kostela z Březové |

| TJ Sokol Březová | Kulturní akce | Dechová hudba Březovjané | Poděkování |

Farní úřad

Zpravodaj 09 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Farní úřad ZŠ a MŠ
Lesní hospodářství O původu kostela z Březové
TJ Sokol Březová Kulturní akce
Dechová hudba Březovjané Poděkování
Zpravodaj 09 / 2009

Svátosti?

Jménem farnosti Březová zdravím všechny spoluobčany a přeji požehnané prožití babího léta. Jak všichni víme, babí léto sebou přináší nejen chladnější počasí, ale též výsledky namáhavé polní práce, totiž podzimní úrodu.

Za tuto úrodu jsme děkovali první zářijovou neděli při mši svaté. V duchovním životě to přitom platí obdobně jako na poli: sklízet může pouze ten, kdo zavčas zasel a dobře zavlažoval a kypřil.

Chtěl bych se s vámi podělit o zamyšlení nad tématem „svátosti církve,“ a to ze tří důvodů:

jednak jsme – poměrně nedávno – prožili slavnost prvního svatého přijímání (7. června 2009), jednak již začala výuka náboženství na místní Základní škole (od 7. září) a do třetice se během měsíce září rozjíždí příprava ke svátosti biřmování.

Na úvod tři takové otázečky:
1)
Co jsou to svátosti? Jsou to prostředky, skrze které můžeme získat milosti potřebné pro naši duši.

2) Kdo je majitelem svátostí, těchto prostřed-
ků? Je to Ježíš Kristus, Boží Syn.

3) Kdo se o svátosti stará? Církev, kterou Kristus založil před 2000 lety a které svátosti, tyto dary své lásky svěřil.

Když jsem se počátkem měsíce září ptal jedné maminky, proč její dcera nebude v novém školním roce navštěvovat výuku náboženství, bylo mi řečeno, že ona vychovává své děti hlavně ke slušnosti, aby měly charakter...

Jinými slovy, že náboženství jakožto nepovinný předmět není až zas tak důležité...
Vzpomněl jsem si na slova jedné duchovní osoby, která vystudovala teologickou a lékařskou fakultu.

Tato osoba (jáhen Max Kašparů) doslova říká:
„Rodiče u křtu dítěte slibují. Mimo jiné to, že budou křesťansky vychovávat, rozvíjet dar věčného života, který ve křtu pro své dítě dostali. A aby dosáhli svého, tedy udělení křtu, někteří rodiče všechno knězi odkývají, ale v pozdějších letech na tento slib docela klidně zapomenou...

Takoví rodiče, kteří záměrně lžou, aby dosáhli svého, ovšem nevychovávají své děti ani k víře, ani ke slušnosti.“

Již v minulém čísle Obecního zpravodaje jsem přál tehdejším třeťáčkům, aby jejich první svaté přijímání nebylo posledním. Obdobně bych chtěl dnes popřát rodičům, kteří se považují za katolické křesťany, tedy za následovníky Krista cestou katolické církve, aby měli odvahu k životu z víry a aby křestní slib, který kdysi před Bohem dali, nebrali na lehkou váhu.

Výuka náboženství je jednou z řádných cest, jak tento křestní slib naplnit. Křesťanství totiž není jen krásná bohoslužba, ale také život v lásce a pravdě, i když se nám to nemusí líbit a něco nás to bude stát. A je zbytečné opakovat, že co nic nestojí, za nic nestojí...

Rozvrh výuky náboženství v novém školním roce:
1. třída – pondělí 12:20 – 12:40;
2. třída – pondělí 12:10 - 13:00;
3. třída – pondělí 13:05-13:50;
4. - 6. třída společně – středa 11:50-12:35.

Na faře bude krom toho probíhat během letošního školního roku příprava ke svátosti biřmování, a to každý pátek po večerní mši sv. K této svátosti je ovšem nutno se řádně přihlásit, nejpozději do konce měsíce září, a to u mě osobně. Minimální stanovený věk pro tuto svátost je 15 let, horní hranice neexistuje.

K biřmování tedy mohou přistoupit za splnění daných podmínek všichni věřící, topi ti dříve narození - vždyť pro Ducha svatého nikdo není starý.

P. František Urban, duchovní správce farnosti

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ