Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, červen 2010

| Úvod | Informace z obce | Vysílání moravské rodiny, Koncert J.Zmožka | DH Březovjané | TJ Sokol Březová |

| Farní úřad | OS Kopretina | ZŠ a MŠ | Cyrilometodějská slavnost | Kulturní akce | Fotostrana |

5. červenec – slavnost patronů farnosti

Zpravodaj 06 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Vysílání mor.rodiny, Koncert J.Zmožka, str. 3 DH Březovjané, str. 4
TJ Sokol Březová, str. 5 Farní úřad, str. 6
OS Kopretina, str. 7 ZŠ a MŠ, str. 8, 9
Cyrilky, str. 10 Kulturní akce, str. 11
Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Dovolím si být jako Váš nový farář hned z kraje článku trochu osobní.
Velmi mě potěšilo, že farnost, do které jsem posílán, je pod ochranou svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Od malička jsem vyrůstal v prostředí, kde se o slovanských apoštolech hovořilo s velkou úctou a hrdostí, proto mi byli vždy velmi blízcí.

I pro naši obec, stejně jako pro celou farnost, slavnost patronů farního kostela znamená zadívat se v duchu na dva odvážné bratry z dalekého Řecka. Před 11 staletími nezištně – namísto slibné politické a církevní kariéry – šli kamsi do „půlnočních krajů“ hlásat lidem dosud nepoznanou zvěst o opravdové ceně člověka; že lidský život má trvalou cenu nezávislou na čase.

Jediným Pánem je Bůh, který se vtělil, aby přemohl smrt, aby lidem ukázal, že pro každého platí reálná šance vzkříšení k věčnému životu. Kdo chtěl tuto zvěst přijat za svou, musel učinit zásadní rozhodnutí. Zříci se dosavadního způsobu života a stát se novým člověkem, jiným, než jsou ostatní.
Jedenáct století přešlo a církev ani u nás ani jinde ve světě na tomto hlásání nic nezměnila. I dnes se požaduje zásadní změna v životě každého, kdo chce čerpat s Božího daru nového života.

Vykročit k této hodnotě pomohli většině z nás naši rodiče. Přinesli nás ke křtu. Druhým krokem bylo přijetí eucharistického Krista, kde též nechybělo (většinou) rodičovské povzbuzení.

Ale k plnohodnotnému křesťanskému životu patří ještě třetí krok vyjádřený svátostí biřmování.
K němu se musí rozhodnout každý sám. Svoboda člověka je totiž v křesťanství ceněna nade vše.

V uplynulých týdnech měsíce května byla naše farnost svědkem všech tří důležitých kroků pro nový život v Kristu. Ne tolik nápadné, ale nikoliv méně radostné obvyklé křty nemluvňátek, slavnostnější každoroční uvedení dětí k 1. sv. přijímání a konečně ne tak časté, a proto i důležité a zásadní, biřmování udělené z rukou světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky.

Setba sv. Cyrila a Metoděje přináší stále úrodu. Za klasy této symbolické žatvy můžeme dnes považovat ty, kteří křest, biřmování a eucharistii nejen pasivně přijali, ale o tyto svátosti opřeli svůj životní styl. Tak obdrželi sílu být jinými, pocítili motivaci dělat i svět kolem sebe jiným, lepším.

P. Vojtěch Daněk, farář

Apoštol Pavel v listě Římanům napomíná:
 „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat,
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“
Nesnadný, ale důležitý požadavek pro každého, kdo se rozhodl žít jako křesťan.

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ