Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2010

| Úvod | Informace z obce | Beseda pro seniory | TJ Sokol Březová | Farní úřad | ZŠ a MŠ |

| Fotostrana -  FS Dúbrava | Fotostrana - Fašank 2010 |

Informace z obce

Zpravodaj 03 / 2010

Úvodní strana Informace z obce, str. 2
Beseda pro seniory, str. 3 TJ Sokol Březová, str. 3 - 4
Farní úřad, str. 5 ZŠ a MŠ, str. 6

Matrika a evidence obyvatel k 1.1.2010

Marie Fejtová – matrika a evidence obyvatel

Dotace od Zlínského kraje

V měsíci říjnu roku 2009 obec Březová získala dotaci ve výši 25.000,- Kč na věcné vybavení sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Zlínského kraje. Tato dotace byla využita na zakoupení vysílaček pro sbor dobrovolných hasičů v obci Březová.

Věra Kročilová, referent


Poplatky za svoz tuhého domovního odpadu, vodné, stočné a psy

Svoz tuhého domovního odpadu: za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci 374,- Kč / rok / osoba, na jednu domácnost se platí maximálně za tři osoby. Splatnost je do 31. 3. a do 30.9.

Za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci: 374,- Kč / rok. Splatnost poplatků je do konce června příslušného roku.

Poplatek za psa: 50,- Kč / 1 pes, každý další 100,- Kč ročně, splatnost v 1. pololetí.

Stočné: za každou fyzickou osobu poplatek činí 54,- Kč / půl rok / osoba.

Vodné: činí 11,- Kč / m3

Platbu můžete provést osobně na obecním úřadě nebo Vám nabízíme druhou variantu.

Na e-mail obec@obecbrezova.cz pošlete jméno, příjmení, adresu, stav vodoměru a požadavek na platbu, zda žádáte zúčtovat jedno pololetí nebo celý rok a zda budete platit šekem nebo přes účet. Pokladní Vám na uvedený e-mail zašle danou sumu s povinnými údaji.


FS Dúbrava, fotostrana, str. 7 Závěrečná fotostrana
Zpravodaj 12 / 2009

Náklady na svoz a likvidaci odpadů za rok 2009

V roce 2009 bylo na poplatcích za svoz domovního odpadu vybráno od občanů celkem 371.695,- Kč.

Náklady na likvidaci odpadu byly ovšem vyšší. V minulém roce se za odvoz domovního odpadu v celkovém množství
159,09 t zaplatilo celkem 374.337,- Kč.

Objemný odpad, tj. odpad ze hřbitova a černých skládek kolem obce, činil 25,64 tun, za jehož likvidaci obec vydala částku 29.897,- Kč.

Za svoz 5,31 tun skla obec zaplatila 17.000,- Kč, za svoz 8,02 tun plastů 47.645,- Kč.
Pouze uložení pneumatik na skládce, kterých bylo 1,63 tun, stálo 2.623,- Kč. Obec pořádá 2x do roka sběr nebezpečného odpadu (tj. různá elektronika, barvy, laky, mořidla, aj.), za který v loňském roce zaplatila 32.256,- Kč.

Ze skládky stavební sutě u Zlatného bylo odvezeno 1.297 tun, kterou sem občané během roku vyvezli. Drcení této sutě stálo 130.614,- Kč. K této sumě se samozřejmě musí připočítat také spotřebovaná nafta na svoz odpadů v celkové hodnotě 20.000,- Kč a mzdy pracovníkům za úklid odpadu  v hodnotě 65.351,- Kč.

Celkem bylo v roce 2009 v naší obci zlikvidováno 1.498,67 tun odpadu, za což obec zaplatila 719.728,- Kč.

Jarmila Ondřejková, pokladní a referent


Hasiči varují

Nebezpečí jarních požárů je ze strany veřejnosti stále podceňováno a nejsou dodržována základní
a zákonná pravidla o požární bezpečnosti. Profesionální i dobrovolní hasiči už vyjížděli k několika požárům v přírodním prostředí. Nástup teplejšího počasí každoročně provází desítky požárů, které ohrožují přírodu, majetek i lidi.

Příchod jara láká zahrádkáře, chataře a chalupáře k jarnímu úklidu, a tím vzniká i nebezpečí těchto typických jarních požárů. Hasiči proto varují před nebezpečím jarního spalování suché trávy, listí a větví z prořezaných stromků. Každoročně řešíme řadu požárů vzniklých nedbalostí při neopatrném spalování biologického odpadu, kdy se požár vlivem větru rozšíří do okolí a napáchá nemalé škody.
Zákon navíc zakazuje plošné vypalování porostů, za jehož porušení udělují hasiči pokuty. Je proto vhodné využívat organizovaných akcí v zahrádkářských nebo chatových oblastech ke svozu biologického odpadu, čímž odpadá celá řada problémů. Kde není možné takových akcí využít, tak vždy doporučujeme myslet na vhodnou prevenci, dostatečně se na spalování odpadu připravit, zajistit si jednoduché hasební prostředky a mobilní telefon pro toppřípadné přivolání pomoci nebo hasičů.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ