Zpravodaj Obce Březová, internetová verze, březen 2009

| Úvod | Informace z obce | Lesní hospodářství | Nabídka Charity Uherský Brod | Vypalování listí |

| Farní úřad | ZŠ a MŠ | TJ Sokol Březová | Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny |

| Nejbližší akce | Fotostrany - Vánoční koncert + Fašank |

Informace o lesním hospodářství

Zpravodaj 03 / 2009

Úvodní strana Informace z obce
Lesní hospodářství Nabídka Charity Uherský Brod
Vypalování listí Farní úřad
ZŠ a MŠ TJ Sokol Březová
Pověst o březovském pánu + Léčivé rostliny Nejbližší akce
Fotostrany: Vánoční koncert + Fašank
Zpravodaj 03 / 2009

  Snad každý lesní hospodář (dále jen OLH) si přeje, aby jeho práce byla i po mnoha letech hodnocena jako úspěšná. Cestou, jak tohoto příznivého hodnocení dosáhnout, je obhospodařování lesů trvale udržitelným způsobem. Co to vlastně znamená obhospodařovat les trvale udržitelným způsobem?
  Zkráceně se dá říci, že se jedná o hospodaření, které bude přinášet užitek současným i budoucím generacím.
  Jediná cesta, která k tomuto cíli vede, je řídit se Lesním hospodářským plánem, který se schvaluje na období deseti let.
 

  K tomuto plánu se vyjadřují:
• státní správa – prostřednictvím referátů životního prostředí pověřených obcí,

• Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství,

• Lesy České republiky,
• Správa chráněné krajinné oblasti, 
• venkovní pracovníci  a statutární zástupci – obecní zastupitelstvo, OLH, lesník
• a Česká inspekce životního prostředí – jako nejvyšší kontrolní orgán pro lesy.
 


  Krajský úřad Zlínského kraje ve svém písemném stanovisku rozhodl o schválení tohoto plánu a venkovní pracovníci (OLH a lesní), jsou povinni se tímto plánem řídit. Venkovní pracovníci se tímto plánem však dogmaticky neřídí.
  Dokazuje to lesní hospodářská evidence, která vykazuje za období 2004-2008 neprovedení těžby dřeva ve výší 7700m3, což pro obec představuje ztrátu cca 6 mi-lionů korun. Tyto prostředky mohly být samozřejmě využity na různé investiční akce v obci.
 
  Na otázku zda těžit či netěžit, odpovídám otázkou zemědělce: orat či neorat? Všechno na světě má své plusy i minusy.
K posouzení této otázky nestačí pouze můj názor a názory pracovníků obce a spoluobčanů, ale je důležité vyjádření výše zmiňovaných orgánů.

  Pokud by se mělo přestat těžit dříví – tedy přestat hospodařit, musely by se místní lesy změnit z hospodářských lesů na lesy ochranné, podobné rezervacím.

  To by znamenalo následující: omezení vstupu nebo totální zákaz vstupu do lesů, vymezení pásma vstupu, minimální úprava terénu, změna vzhledu krajiny, omezující počty zaměstnanců v lese, žádný prodej dříví občanům, minimální úpravy terénu  omezujících erozivní činnosti. Nutná údržba by byla financována z rozpočtu obce bez získaných příjmů z lesa nebo nám ji bude někdo hradit?

  Problematika lesního hospodaření je tak široká, že jako OLH chápu, že pro nezasvěceného občana se může zdát být tento obor jednouchý, opírající se o zákon o lesích.

  Těchto zákonů je samozřejmě mnohem více, např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., nález Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákon č. 161//1999 Sb. a k nim prováděcí vyhlášky.

  Podcenil jsem informování občanů a proto možná vzniklo mnoho názorů lidí o tom, jak se má v lesích hospodařit. topToto se budu snažit napravit a chci Vám přinášet informace o lesích, které budou průběžně uváděny v místním Zpravodaji.

Ing. Oldřich Hruda, odborný lesní hospodář

Napište nám

 

Zpravodaj Obce Březová, internetová verze | Podklady jsou převzaty z tištěné verze, kterou vydává Obec Březová | Redakční rada: Josef Trecha, Věra Kročilová
Redakce si vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora.   Příspěvky:| osobně na OÚ | tištěná verze | internetová verze |

Bez souhlasu Obce Březová je zakázáno publikovat jakoukoliv část webových stránek | Texty, obrázky: Obec Březová, DSJ, přispěvatelé, inzerenti, web

(c) 2008 - 2010 Obec Březová, design: DSJ